Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden poetsprofessionals.nl:
Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere
  aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
  poetsprofessionals.nl enerzijds en een Opdrachtgever
  anderzijds waarop poetsprofessionals.nl deze
  voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor
  zover van deze voorwaarden niet door partijen
  uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  1.a. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van
  toepassing op iedere aanbieding, offerte en
  overeenkomst tussen de onderneming of deel van
  de onderneming welke zich bedrijfsmatig bezighoudt
  met dienstverlening op het gebied van de reiniging
  van motorvoertuigen; “poetsprofessionals.nl”, hierna te
  noemen: “CC”, en de persoon of organisatie die
  gebruik maakt van de diensten van
  poetsprofessionals.nl, hierna te noemen: “Opdrachtgever”.
 2. Deze verkoopvoorwaarden zijn eveneens van
  toepassing op overeenkomsten met CC, voor de
  uitvoering waarvan door CC derden betrokken
  dienen te worden.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of
  andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
  uitdrukkelijk van de hand gewezen, mits hier een
  schriftelijke overeenkomst is gedaan door beide
  partijen als uitzondering.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze
  algemene verkoopvoorwaarden op enig moment
  geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd
  mochten worden, dan blijft het overigens in deze
  algemene verkoopvoorwaarden bepaalde volledig
  van toepassing. CC en de Opdrachtgever zullen als
  dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen
  ter vervanging van de nietige of vernietigde
  bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als
  mogelijk het doel en de strekking van de
  oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg
  van één of meerdere bepalingen van deze algemene
  verkoopvoorwaarden, dan dient de uitleg plaats te
  vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet
  die niet in deze algemene verkoopvoorwaarden
  geregeld is, dan dient deze situatie te worden
  beoordeeld naar de geest van deze algemene
  verkoopvoorwaarden.
 7. Indien CC niet steeds strikte naleving van deze
  verkoopvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat
  de
  bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
  CC in enigerlei het recht zou verliezen om in andere
  gevallen de stipte naleving van de bepalingen van
  deze verkoopvoorwaarden te verlangen.
 8. De navolgende verkoopvoorwaarden zijn van
  toepassing op elke verrichting van diensten ten
  behoeve van Opdrachtgever.
  Afwijking van deze verkoopvoorwaarden geldt alleen
  indien door CC schriftelijk bevestigd.
  Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
 9. Alle offertes en aanbiedingen van CC zijn
  vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
  aanvaarding is gesteld. Indien geen
  aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of
  aanbieding op generlei wijze enig recht worden
  ontleend indien het product waarop de offerte of de
  aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet
  meer beschikbaar is.
 10. CC kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen
  worden gehouden indien de Opdrachtgever
  redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
  aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
  kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 11. Over de prijzen staat op de website (www.poetsprofessionals.nl) de onderstaande informatie vermeld:
 • Prijzen incl. BTW
  Overige kosten indien van toepassing:
 • Transport kosten en/of voorrijkosten.
 • Bijkomende administratiekosten en overige
  belastingen, die van toepassing zouden kunnen zijn.
 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen
  zijn zowel ex- als inclusief BTW en andere heffingen
  van overheidswege, eventuele in het kader van de
  overeenkomst te maken kosten, daaronder
  begrepen reis- en verblijf-, verzend- en
  administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte
  punten) afwijkt van het in de offerte of de
  aanbieding opgenomen aanbod dan is CC daaraan
  niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
  overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
  stand, tenzij CC anders aangeeft.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht CC niet
  tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
  tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven
  prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet
  automatisch voor toekomstige orders.
 3. De overeenkomst tussen CC en opdrachtgever
  komt tot stand op het moment van bevestiging
  daarvan door Verkoper en/of na het mondeling
  geven dan wel schriftelijk plaatsen van een opdracht
  door koper.
  Artikel 3. Contractsduur
 4. De overeenkomst tussen CC en de Opdrachtgever
  wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de
  aard van de overeenkomst anders voortvloeit of
  indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
  overeenkomen.
 5. Is voor de uitvoering van bepaalde
  werkzaamheden of voor de levering van bepaalde
  zaken
  een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is
  dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding
  van een termijn dient de Opdrachtgever CC derhalve
  schriftelijk in gebreke te stellen. CC dient daarbij een
  redelijke termijn te worden geboden om alsnog
  uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 6. CC zal de overeenkomst naar beste inzicht en
  vermogen en overeenkomstig de eisen van
  goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op
  grond van de op dat moment bekende stand der
  wetenschap.
 7. CC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te
  laten verrichten door derden. De toepasselijkheid
  van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
  uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. CC is gerechtigd de overeenkomst in verschillende
  fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde
  gedeelte afzonderlijk te factureren.
 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle
  gegevens, waarvan CC aangeeft dat deze
  noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever
  redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
  noodzakelijk zijn, waaronder de juiste adresgegevens
  en persoonsinformatie, voor het
  uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CC
  worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van
  de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
  CC zijn verstrekt, heeft CC het recht de uitvoering
  van de overeenkomst op te schorten en / of de uit
  de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens
  de als dan gebruikelijke tarieven aan de
  Opdrachtgever in rekening te brengen. De
  uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat
  de Opdrachtgever de gegevens aan CC ter
  beschikking heeft gesteld. CC is niet aansprakelijk
  voor schade, van welke aard ook, doordat CC is
  uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte
  onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst
  blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
  daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te
  vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
  overleg tot aanpassing van de overeenkomst
  overgaan.
  Indien de aard, omvang of inhoud van de
  overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing
  van de
  Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et
  cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst
  daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht
  wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben
  voor wat oorspronkelijk overeengekomen werd.
  Daardoor kan ook het oorspronkelijk
  overeengekomen bedrag worden verhoogd of
  verlaagd. CC zal daarvan zoveel als mogelijk
  vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de
  overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk
  opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
  De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van
  wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen
  de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd,
  daaronder begrepen een aanvulling, dan is CC
  gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven
  nadat daarvoor akkoord is gegeven door
  de binnen CC bevoegde persoon en de
  Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de
  uitvoering
  opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder
  begrepen het als dan te bepalen tijdstip waarop
  daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of
  niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
  overeenkomst levert geen wanprestatie van CC op
  en is voor de Opdrachtgever geen grond om de
  overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan CC een
  verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren,
  indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht
  gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in
  dat kader te verrichten werkzaamheden of te
  leveren zaken.
 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht
  komen in de deugdelijke nakoming van wat waartoe
  hij jegens CC gehouden is, dan is de Opdrachtgever
  aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van CC
  daardoor direct of indirect ontstaan.
 14. Indien CC met de Opdrachtgever een vast
  honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is CC
  niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van
  dit honorarium of deze prijs zonder dat de
  Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de
  overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de
  verhoging van de prijs voortvloeit uit een
  bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of
  regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van
  de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op
  andere gronden die bij het aangaan van de
  overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar
  waren.
 • indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een
  wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan
  10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het
  sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de
  Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5
  afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de
  overeenkomst door een schriftelijke verklaring te
  ontbinden, tenzij:
  CC
 • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op
  basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te
  voeren;
 • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid
  of een op CC rustende verplichting ingevolge de wet;
 • bedongen is dat de aflevering langer dan drie
  maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zal
  plaatsvinden.
  Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse
  opzegging van de overeenkomst
 1. CC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen
  op te schorten of de overeenkomst te ontbinden;
  -indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de
  overeenkomst niet, niet volledig of tijdig nakomt.
  -indien na het sluiten van de overeenkomst CC ter
  kennis gekomen omstandigheden goede grond
  geven te vrezen dat de Opdrachtgever de
  verplichtingen niet zal nakomen.
  -indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de
  overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen
  voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
  overeenkomst en deze zekerheid uitblijft,
  onvoldoende is of door de vertraging aan de zijde
  van de Opdrachtgever niet langer van CC kan
  worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
  oorspronkelijk overeengekomen condities zal
  nakomen.
 2. Indien de Opdrachtgever minder dan 24 uur voor
  de dag van reiniging de boeking afzegt wordt
  een bedrag van €25, – vermeerderd met de geldende
  voorrijkosten ingehouden en/of in rekening gebracht
  door CC. Iedere ontbinding van de overeenkomst
  dient schriftelijk plaats te vinden en online middels
  de website van CC verstuurd te worden om geldig te
  zijn.
 3. Indien het voertuig van de Opdrachtgever tijdens
  de voor Opdrachtgever ingeboekte reinigingstijd niet
  voor CC klaar staat zoals aangegeven tijdens de
  boekingsprocedure of zich elders bevind als
  aangegeven, wordt een bedrag van €25, –
  vermeerderd
  met de geldende voorrijkosten ingehouden en/of in
  rekening gebracht.
 4. Indien het niet mogelijk is voor Opdrachtgever om
  CC toegang te verschaffen tot het voertuig
  tijdens de voor Opdrachtgever ingeboekte
  reinigingstijd wordt een bedrag van €25, –
  vermeerderd met de geldende voorrijkosten
  ingehouden en/of in rekening gebracht.
 5. Indien de contactpersoon (welke is aangegeven
  tijdens de boekingsprocedure) niet telefonisch
  bereikbaar is tijdens de voor Opdrachtgever
  ingeboekte reinigingstijd, of indien de
  contactpersoon CC niet kan helpen bij het voertuig
  te komen, het te lokaliseren, of CC de sleutels van
  het voertuig niet kan verschaffen tijdens de voor
  Opdrachtgever ingeboekte reinigingstijd wordt een
  bedrag van €25, – vermeerderd met de geldende
  voorrijkosten ingehouden en/of in rekening
  gebracht.
 6. Elke poging tot fraude of misbruik (foutief
  kenteken, voertuig zwaarder vervuild dan
  opgegeven)verleend CC het recht Opdrachtgever
  zonder vooraankondiging de meerprijs voor het
  gewenste reinigingsprogramma in rekening te
  brengen bovenop de vooraf overeengekomen prijs.
 7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het
  leegruimen van het voertuig voorafgaand aan de
  interieur reiniging.
 8. CC erkent geen enkele aansprakelijkheid in geval
  van gestolen/verloren/gebroken voorwerpen in het
  voertuig van Opdrachtgever.
 9. Indien CC om enige reden niet kan voldoen aan de
  reinigingsovereenkomst op het afgesproken tijdstip
  neemt CC contact op met Opdrachtgever teneinde
  een nieuwe reinigingsdatum en tijdstip af te spreken
  zonder dat dit Opdrachtgever het recht geeft tot
  enige financiële compensatie.
 10. In het geval dat CC niet in staat is toegang te
  krijgen tot alle zijden van uw voertuig en dit wel
  vereist is voor het gewenste reinigingsprogramma,
  zal CC het voertuig verplaatsen.
 11. De prijzen van CC zijn berekend op de reiniging
  van een regelmatig onderhouden, regelmatig
  gereinigd voertuig, aangewend voor ‘stadsgebruik’.
  CC biedt tevens een extra programma ‘zwaar
  verontreinigde voertuigen’. In geval van misbruik ziet
  CC zich genoodzaakt Opdrachtgever een
  supplementair bedrag in rekening te brengen.
  12.Beschadigde autolak, beschadigd leder en alle
  beschadigde, oude materialen kunnen door de
  reinigingsdienst van CC niet worden hersteld.
 12. In het geval dat schade en deuken aan het
  voertuig zichtbaar worden, (daterend van voor de
  reinigingsbeurt en verstopt onder vuil) na reiniging
  door CC kan CC hiervoor niet verantwoordelijk
  gehouden worden.
 13. In het geval dat het schoon te maken voertuig
  speciale uitrusting en/of onderdelen heeft die een
  specifieke behandeling nodig hebben of niet
  behandeld mogen worden, dient de
  Opdrachtgever dit vooraf, of wel uiterlijk voor de
  behandeling, aan CC door te geven.
  15.Voorts is CC bevoegd de overeenkomst te
  ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
  welke van dien aard zijn dat nakoming van de
  overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
  anderszins omstandigheden voordoen die van dien
  aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
  overeenkomst in redelijkheid niet van CC kan
  worden gevergd.
 14. Indien CC tot opschorting of ontbinding overgaat,
  is CC op generlei wijze gehouden tot
  vergoeding van schade en kosten daardoor op
  enigerlei wijze ontstaan.
 15. In geval van liquidatie, van (aanvragen van)
  surseance van betaling of faillissement, van
  beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet
  binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de
  Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere
  omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet
  langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken,
  staat het CC vrij om de overeenkomst terstond en
  met directe ingang op te zeggen dan wel de order of
  overeenkomst te annuleren, zonder enige
  verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
  schadevergoeding of schadeloosstelling. De
  vorderingen van CC op de Opdrachtgever zijn in dat
  geval onmiddellijk opeisbaar.
  Artikel 5. Overmacht
 16. CC is niet gehouden tot het nakomen van enige
  verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij
  daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
  omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
  noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
  het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
  komt.
 17. Onder onmacht wordt in deze algemene
  voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent
  in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
  buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien,
  waarop CC geen invloed kan uitoefenen, doch
  waardoor CC niet in staat is zijn verplichtingen na te
  komen. Werkstakingen in het bedrijf van CC of van
  derden daaronder begrepen. CC heeft ook het recht
  zich op overmacht te beroepen indien de
  omstandigheid die (verdere) nakoming van de
  overeenkomst verhindert, intreedt nadat CC zijn
  verbintenis had moeten nakomen.
  Artikel 6. Betaling en incassokosten
 18. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na ontvangst
  factuur d.m.v. internet in de valuta waarin is
  gefactureerd, tenzij schriftelijk anders
  overeengekomen op door CC aan te geven wijze.
 19. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de
  tijdige betaling van een factuur, dan is de
  Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De
  Opdrachtgever is alsdan de incassokosten en een
  rente verschuldigd van 3,75% per maand, tenzij de
  wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke
  rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare
  bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat
  de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van
  voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 20. CC heeft het recht de door Opdrachtgever gedane
  betalingen te laten strekken in de eerste
  plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
  mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
  mindering van de hoofdsom en de lopende rente. CC
  kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een
  aanbod tot betaling weigeren, indien de
  Opdrachtgever een andere volgorde voor de
  toerekening van
  de betaling aanwijst. CC kan volledige aflossing van
  de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens
  de opengevallen en lopende rente en incassokosten
  worden voldaan.
 21. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot
  verrekening van het door hem aan CC
  verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een
  factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op
  afdeling 6.5.3
  (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is
  evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur
  om een andere reden op te schorten.
 22. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim
  is in de (tijdige) nakoming van zijn
  verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
  verkrijging van voldoening buiten rechte voor
  rekening van de Opdrachtgever. De
  buitengerechtelijke kosten worden berekend op
  basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk
  gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode
  volgens Rapport Voorwerk II. Indien CC echter
  hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
  redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de
  werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
  aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke
  en executiekosten zullen eveneens op de
  Opdrachtgever worden verhaald.
  De Opdrachtgever is over de verschuldigde
  incassokosten eveneens rente verschuldigd.
  Artikel 7. Garanties, onderzoek en reclames,
  verjaringstermijn
 23. De door CC te leveren diensten voldoen aan de
  gebruikelijke eisen en normen die daaraan op
  het moment van levering redelijkerwijs gesteld
  kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik
  in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel
  genoemde garantie is van toepassing op zaken die
  bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij
  gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever
  zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is
  voor het gebruik aldaar en voldoen aan de
  voorwaarden die
  daaraan gesteld worden. CC kan in dat geval andere
  garantie en andere verkoopvoorwaarden stellen
  ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren
  werkzaamheden.
 24. Klachten en claims dienen online ingezonden te
  worden door de Opdrachtgever via de website van
  CC binnen 24 uur na de reinigingsbeurt.
 25. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op
  garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of
  het gevolg is van omstandigheden waar CC geen
  invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
  weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet
  uitsluitend, extreme regenval, hagel of
  temperaturen) et cetera.
 26. De Opdrachtgever is gehouden het voertuig te
  onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat
  de schoonmaakbeurt is uitgevoerd. Daarbij behoort
  de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of
  kwantiteit van het geleverde overeenstemt met
  hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen
  die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
  Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur
  na de reinigingsbeurt schriftelijk via de website van
  CC aan CC te worden gemeld. De melding dient een
  zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het
  gebrek te bevatten, zodat CC in staat is adequaat te
  reageren. De Opdrachtgever dient CC in de
  gelegenheid te stellen een klacht te (doen)
  onderzoeken.
 27. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort
  dit zijn betalingsverplichting niet op. De
  Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot
  afname en betaling van de overigens bestelde zaken
  en hetgeen waartoe hij CC opdracht gegeven heeft.
 28. Indien van een gebrek later melding wordt
  gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht
  meer toe op herstel, vervanging of
  schadeloosstelling.
 29. Indien vaststaat dat een reinigingsbeurt gebrekkig
  is en dienaangaande tijdig is
  gereclameerd, dan zal CC de gebrekkige
  reinigingsbeurt binnen redelijke termijn na melding
  daarvan overdoen, dan wel zorgdragen voor een
  vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever.
  In geval van een extra reinigingsbeurt is de
  Opdrachtgever gehouden om CC toegang tot het
  voertuig te
  verschaffen, tenzij CC anders aangeeft.
 30. Indien komt vast te staan dat een klacht
  ongegrond is, dan komen de kosten daardoor
  ontstaan,
  daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de
  zijde van CC daardoor gevallen, integraal voor
  rekening van de Opdrachtgever.
 31. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen,
  bedraagt de verjaringstermijn van alle
  vorderingen en verweren jegens CC en de door CC
  bij de uitvoering van een overeenkomst
  betrokken derden, één jaar.
  Artikel 8. Aansprakelijkheid
 32. Indien CC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
  aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
  bepaling is geregeld.
 33. CC is volledig verzekerd voor elke schade die uw
  voertuig zou kunnen worden toegebracht
  tijdens de reinigingsbeurt ten gevolge van de
  wasbeurt. Aan Opdrachtgever de
  verantwoordelijkheid om te bewijzen dat de
  geclaimde schade inderdaad door toedoen van CC
  werd veroorzaakt.
 34. CC kan niet aansprakelijk gehouden worden voor
  onomkeerbare schade aan het voertuig van
  Opdrachtgever als gevolg van een eerdere
  gebrekkige reiniging en onderhoud, indien CC zelf
  met
  uiterste inspanning (‘best practice’) niet voldoende
  resultaat kan behalen.
 35. CC is niet aansprakelijk voor enige schade
  toegebracht aan het voertuig van Opdrachtgever
  tijdens het besturen van het voertuig van
  Opdrachtgever.
 36. CC is niet aansprakelijk voor schade, van welke
  aard ook, ontstaan doordat CC is uitgegaan
  van door of namens de Opdrachtgever verstrekte
  onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 37. De aansprakelijkheid van CC is in ieder geval
  steeds beperkt tot het bedrag van
  de geleverde diensten.
 38. CC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  CC is niet aansprakelijk voor financiele schade of
  gemiste inkomsten die voortvloeien uit de directe
  schade. CC is niet aansprakelijk voor overige
  gevolgschade.
 39. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan
  de redelijke kosten ter vaststelling van de
  oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
  vaststelling betrekking heeft op schade in de
  zin van deze verkoopvoorwaarden, de eventuele
  redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
  prestatie van CC aan de overeenkomst te laten
  beantwoorden, voor zoveel deze aan CC
  toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,
  gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,
  voor zover
  de Opdrachtgever kan aantonen dat deze kosten
  hebben geleidt tot beperking van directe schade als
  bedoeld in deze algemene verkoopvoorwaarden.
  CC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
  daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
  winst, gemiste besparingen en schade door
  bedrijfsstagnatie.
 40. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de
  aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
  wijten is aan opzet of grove schuld van CC of zijn
  leidinggevende of ondergeschikten.
  Artikel 9. Vrijwaring
  De Opdrachtgever vrijwaart CC voor eventuele
  aanspraken van derden, die in verband met de
  uitvoering van de reinigingsbeurtschade lijden en
  waarvan de oorzaak aan andere dan aan CC
  toerekenbaar is. Indien CC uit dien hoofde door
  derden mocht worden aangesproken, dan is de
  Opdrachtgever gehouden CC zowel buiten als in
  rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te
  doen dat van hem in dat geval verwacht mag
  worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven
  in het nemen van adequate maatregelen, dan is CC,
  zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
  daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de
  zijde van CC en derden daardoor ontstaan, komen
  integraal voor rekening en risico van de
  Opdrachtgever.
  Artikel 10. Intellectuele eigendom
  CC behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor
  die hem toekomen op grond van de
  Auteurswet en andere intellectuele wet- en
  regelgeving.
  CC heeft het recht de door de uitvoering van een
  overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis
  ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor
  zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie
  van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt
  gebracht.
  Artikel 11. Wet koop op afstand
 41. Opdrachtgever ontvangt binnen 24 uur via de mail
  een opdrachtbevestiging van CC met
  daarin de prijs inclusief alle belastingen, de
  kenmerken van de aangeschafte dienst, de datum
  van levering en de geldigheidsduur van de
  overeenkomst evenals de algemene
  verkoopvoorwaarden
  van CC.
 42. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 7 dagen na
  ontvangst van de opdrachtbevestiging van de
  aangeschafte dienst van CC de overeenkomst te
  ontbinden zonder opgaaf van redenen.
  Indien de Opdrachtgever echter conform artikel 4 lid
  2 minder dan 24 uur voor de dag van reiniging
  de overeenkomst wil ontbinden dan wordt een
  bedrag van 15, -euro ingehouden of in rekening
  gebracht door CC.
 43. Ontbinding van de overeenkomst door
  Opdrachtgever dient te geschieden via de website
  van CC. www.poetsprofessionals.nl of per e-mail onder het
  adres info@poetsprofessionals.nl
 44. Bij ontbinding van de overeenkomst door
  Opdrachtgever binnen de periode van 7 dagen na
  ontvangst van de opdrachtbevestiging zal CC, indien
  de factuur reeds voldaan is, het volledig betaalde
  bedrag
  retourneren aan Opdrachtgever.
 45. Vragen met betrekking tot de overeenkomst en de
  ontbinding hiervan kan Opdrachtgever
  stellen via email info@poetsprofessionals.nl of via telefoon
  nummer (+31) 085-30-30 942
  Hoofdkantoor:
  poetsprofessionals.nl
  Keienbergweg 46
  1101 GC Amsterdam
  Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
 46. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CC partij is, is
  uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook
  indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in
  het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien
  de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
  woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het
  Weens
  Koopverdrag wordt uitgesloten.
 47. De rechter in de vestigingsplaats van CC is bij
  uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
  tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  Niettemin heeft CC het recht het geschil voor te
  leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 48. Partijen zullen een beroep op de rechter doen
  nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
  een
  geschil in onderling overleg te beslechten.
  Artikel 13. Vindplaats en wijziging
  verkoopvoorwaarden
 49. Deze verkoopvoorwaarden zijn integraal
  opgenomen op de website van CC.
  www.poetsprofessionals.nl
 50. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde
  versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van
  het plaatsen van de opdracht bij CC.
 51. De Nederlandse tekst van de algemene
  verkoopvoorwaarden is steeds bepalend
  voor de uitleg daarvan.